Gedragsregels CCO Zaandam

CCO is een vereniging met een lange traditie en een goede reputatie. Dat willen we graag zo houden. De gedragscode beschrijft hoe we met elkaar willen omgaan en welke gedrag we wel en niet wenselijk of aanvaardbaar vinden.  Hiermee willen we goed gedrag te bevorderen en mensen  stimuleren om elkaar aan te spreken op hun gedrag. Een goede gang van zaken waarborgt een veilig en prettig klimaat binnen de vereniging. Wij streven naar een ontspannen, speelse en recreatieve sportomgeving waar leden zich kunnen uitleven in hun favoriete sport onder deskundige begeleiding. De leiding heeft tijdens de lessen de verantwoording over de leden en beslist tijdens de lessen wat wel en wat niet kan. Bent u het niet met een beslissing eens, dan kunt u contact opnemen met het bestuur (info@ccozaandam.nl)

De vereniging heeft de volgende definities en gedragsregels opgesteld:

Open en eerlijk communiceren
Dit betekent enerzijds heldere informatie verstrekken over belangrijke zaken binnen de vereniging, anderzijds op de juiste momenten, op de juiste plaats en op de juiste toon aangeven als je het ergens niet mee eens bent. Maar ook accepteren als beslissingen worden genomen die afwijken van je eigen mening.

Respect voor elkaar
Dit houdt in: elkaars mening en prestaties respecteren, luisteren naar de ander en rekening houden met de gevoelens van anderen. Dit betekent dus ook : niet Intimideren, vloeken of schelden uitlachen roddelen of buitensluiten.
Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren is niet acceptabel.  Als je toch te maken krijgt met bovenstaande zaken spreek je de ander erop aan. Als dat niet helpt meld je het ongewenste gedrag bij de trainer. Als het ongewenste gedrag niet stopt kan de trainer dit bij het bestuur aanhangig maken. Bestuursleden, trainers en vrijwilligers besteden, veelal belangeloos, veel tijd en energie om de wedstrijden en trainingen van gymnasten mogelijk te maken. Respecteer hun werk en inspanning.

Grensoverschrijdend gedrag:
Een belangrijk onderdeel van de gedragsregels van CCO is het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Hieronder valt seksuele intimidatie. De definitie hiervan is opgesteld door de Sportbonden en NOC* als onderdeel van een breed pakket maatregelen tegen seksuele intimidatie. Hij is van toepassing op ieder lid van een sportvereniging, dus op sporters, technisch kader en bestuur. Tevens is de definitie van toepassing op iedereen die op contractbasis of als vrijwilliger een bijdrage levert aan sportactiviteiten.

Coaches, trainers en andere begeleiders van sporters, hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie. Deze verantwoordelijkheid is uitgewerkt en beschreven in “de gedragsregels begeleiders”.

Ten eerste verplichten de gedragsregels de begeleiders in te grijpen in geval van concrete incidenten. Ten tweede geven de gedragsregels de grenzen aan van de omgang die is toegestaan tussen de begeleider en de sporter. De gedragsregels zijn dan ook alleen van toepassing op begeleiders, waaronder in ieder geval wordt verstaan coaches, trainers en verzorgers.

Zowel de definitie van seksuele intimidatie, als de gedragsregels voor begeleiders, zullen bij de behandeling van concrete klachten over seksuele intimidatie als toetssteen worden gebruikt.

Aannamebeleid
CCO vindt het belangrijk dat iedereen die te maken heeft met onze jonge leden (van vrijwilligers tot trainers) zich houdt aan de gedragsregels. Het bestuur heeft daarom een aannamebeleid, hieronder valt:

* Houden van een kennismakingsgesprek
* Check referenties; bellen van de club waar de trainer/stagair/vrijwilliger vandaan komt.
* We vragen een VOG aan en herhalen dat elke 3-5 jaar.
* Waar mogelijk worden de begeleiders lid van de bond en als dat niet kan, laten we de  begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
* We maken onze begeleiders altijd bekend met de gedragsregels

Vertrouwenspersoon
CCO heeft een vertrouwenspersoon: Saskia Rijke (vertrouwenspersoon@ccozaandam.nl).
Hier vind je meer informatie over de vertrouwenspersoon.

Gedragsregels Begeleiders (leiding, assistenten, stagairs, vrijwilligers, etc):
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook.
7.De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Gedragsregels Sporters/ouder(s)/Verzorger(s):
Algemeen:
1. Kom op tijd! Zorg dat je op tijd bent voor de les, neem de tijd om je om te kleden zodat de les op tijd kan beginnen.
2. Gedraag je correct en netjes tegenover train(st)ers, assistenten, clubgenoten, gasten, juryleden etc.
3. Respect voor anderen en andermans spullen is een must. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek) en beledigingen aan het adres van derden en pesten worden niet geaccepteerd.

Veiligheid:
1. Doe actief mee met het opwarmen. Dit is belangrijk om blessures te voorkomen.
2. Draag tijdens lessen, demonstraties en wedstrijden geen sieraden. Ook dit voorkomt onnodige blessures en verwondingen
3. Losse haren moeten als het kan vastgezet worden met speldjes of in een staart.
4. Gepaste sportkleding is belangrijk voor de veiligheid, met name bij het vangen. Omdat de kledingvoorschriften per groep (turnen, dansen) verschillen geeft de train(st)er aan wat onder gepaste kleding wordt verstaan. Sportschoeisel mag niet buiten gebruikt worden.

Gedrag in en om de gymzaal:
1. Toeschouwers in de zaal zijn alleen toegestaan, na toestemming van de train(st)er. Uiteraard zorgt u dat de lessen van uw aanwezigheid geen hinder ondervinden. Bij (teveel) overlast zal de train(st)er u vragen de zaal te verlaten.
2. Het is ouders niet toegestaan om zich tijdens de les in de kleedkamer te begeven, tenzij hiervoor door de train(st)er op incidentele basis toestemming voor wordt gegeven.
3. Laat waardevolle spullen thuis.
4. Zorg dat de gymzaal en kleedruimte netjes blijven, de regels van de verhuurder (niet eten/drinken in de gymzaal, niet roken etc) gelden ook voor ons.
5. Aanwijzingen van train(st)ers en assistenten dienen te worden opgevolgd, bij niet nakomen is de train(st)er bevoegd de persoon uit de les te verwijderen. Bij herhaaldelijke problemen is het bestuur gerechtigd bestuurlijke sancties op te leggen.

Vrijwilligerswerk hoort erbij.
Ieder lid of ouder van een jeugdlid is bereid om gevraagd en ongevraagd beperkte taken binnen de vereniging te verrichten. Er is altijd een passende activiteit waar de vereniging mee geholpen is.  Dit varieert van bestuurstaken tot ondersteuning van commissies en hand en span- diensten rondom trainingen en wedstrijden.  Zonder de inzet  van vrijwilligers zal CCO  eenvoudigweg niet kunnen functioneren.  Door een gezamenlijke inzet wordt de werklast verdeeld en wordt voorkomen dat alles op de schouders van enkelen terecht komt.